Các văn bản hướng dẫn

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTên văn bảnLoại Văn bản
1 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH 03/8/2016 Công văn Bộ GD&ĐT về tài liệu hướng dẫn ĐGCL trường đại học Công văn
2 04/2016/TT-BGDÐT 14/03/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học Thông tư
3 32/2015/TT-BGDĐT 16/12/2015 Qui định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học Thông tư
4 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 Qui định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục Thông tư
5 979/BGDĐT-KTKĐCLGD 03/03/2015 Công văn hướng dẫn công tác 2015 Công văn
6 33/2011/TT-BGDĐT 02/10/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ Thông tư
7 73/2015/NĐ -CP 08/09/2014 Qui định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Nghị định
8 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/08/2014 Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN Hướng dẫn
9 06/VBHN-BGDĐT 04/03/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 Văn bản hợp nhất
10 07/VBHN-BGDĐT 04/03/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 Văn bản hợp nhất
11 08/VBHN-BGDĐT 04/03/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 Văn bản hợp nhất
12 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN Thông tư
13 138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Nghị định
14 527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/05/2013 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Hướng dẫn
15 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/05/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng Hướng dẫn
16 529/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/05/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN Hướng dẫn
17 18/2013/ TT-BGDĐT 14/05/2013 Thông tư ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và TCCN Thông tư
18 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09/05/2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Hướng dẫn
19 60/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD Thông tư
20 61/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục Thông tư
21 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thông tư
22 49/2012/TT-BGDĐT 12/12/2012 Tiêu chuẩn ĐG chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học Thông tư
23 23/2011/TT-BGDĐT 06/06/2011 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học Thông tư
24 72/2007/QĐ-BGDĐT 30/11/2007 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng  
Last modified: Monday, 29 August 2016, 9:26 AM